پنجشنبه, 4 بهمن 1397

 

 

شورای حفاظت از منابع آب خراسان شمالی تشکیل جلسه داد

شورای حفاظت منابع آب خراسان شمالی با دستور کار ارائه گزارش اهداف و برنامه عملیاتی طرح احیاء و تعادل بخشی، بررسی تأمین آب مصارف سدها و بررسی نحوه تأمین اعتبار پروژه مقابله با خشکسالی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل جلسه داد.  

به گزارش مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در اولین جلسه ی شورای حفاظت از منابع آب استان در سال جاری، گفت: حفظ منابع آب در این استان اهمیت ویژه ای دارد و عدم سیاست گذاری منابع آبی و برداشت های غیر مجاز موجب ناپایداری منابع آبی شده است.

مهندس علی نیا، افزود: برداشت از سفره های آب زیرزمینی از مرز بحران گذشته و مقابله با برداشت های غیرمجاز منابع آب باید در اولویت قرار گیرد .

مهندس سید ابراهیم علوی، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای نیز در این جلسه گفت: 20 گروه گشت و بازرسی در سال 1397 برای نظارت بر بهره برداری منابع استان فعالیت خواهند داشت.

او افزود: با توجه به تأمین اعتبار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حدود 160 میلیارد ریال برای تعادل بخشی منابع ومصارف آب استان هزینه خواهد شد.

منبع خبر: مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی