یکشنبه, 29 مهر 1397
 
 
کد سند:    
انجام خدمات حمل ونقل شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی 1396
مشخصات آگهی
 موضوع: انجام خدمات حمل ونقل شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی 1396
تشریح:

اسناد را از سامانه تدارکات الکترونیکی دلت (ستاد)به نشانی www.setadiran.irدریافت کنید.

واحد منتشر کننده: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 5,496,000,000 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: قدس
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/03/27
تاریخ آغاز: 1396/03/27
تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1396/07/10
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/04/10
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1188