یکشنبه, 29 مهر 1397
 
 
کد سند:    
تکمیل کارهای باقیمانده اجرای محوطه سا پاک سازی مخزن وانجام الزامات کمیته آبگیری سدهای جدیدالاحداث وکلیه کارهای مرتبط با سد چندیر
مشخصات آگهی
 موضوع: کمیل کارهای باقیمانده اجرای محوطه سا پاک سازی مخزن وانجام الزامات کمیته آبگیری سدهای جدیدالاحداث وکلیه کارهای مرتبط با سد چندیر
تشریح:

برای دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به نشانیwww.setadiran.ir مراجعه کنید.

واحد منتشر کننده: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 160,000,000,000 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: قدس
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/04/12
تاریخ آغاز: 1396/04/16
تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1396/07/16
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/04/31
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1186