یکشنبه, 29 مهر 1397
 
 
کد سند:    
: تهیه وحمل تجهیزات سلول خورشیدی تامین برق سد سومبار
مشخصات آگهی
 موضوع: : تهیه وحمل تجهیزات سلول خورشیدی تامین برق سد سومبار
تشریح:

محل دریافت اسناد:سامانه تدارکات الکترونیکی دلت(ستاد)www.setadiran.ir

واحد منتشر کننده: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 3,500,000,000 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: قدس
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/04/20
تاریخ آغاز: 1396/05/04
تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1396/08/04
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/05/04
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1332