یکشنبه, 29 مهر 1397
 
 
کد سند:    
آگهی تجدید مناقصه تهیه تجهیزات سلول خورشیدی تامین برق سد سومبار
مشخصات آگهی
 موضوع: آگهی تجدید مناقصه تهیه تجهیزات سلول خورشیدی تامین برق سد سومبار
تشریح:

1

واحد منتشر کننده: شرکت آب منطقه ای خاسان شمالی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 3,500,000,000 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: قدس
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/05/29
تاریخ آغاز: 1396/06/12
تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1396/09/12
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/06/12
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1112