یکشنبه, 29 مهر 1397
 
 
کد سند:    
: انجام خدمات حمل ونقل از محل طرحهای عمرانی شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی در سال 1396
مشخصات آگهی
 موضوع: : انجام خدمات حمل ونقل از محل طرحهای عمرانی شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی در سال 1396
تشریح:

برای دریافت اسناد لطفابه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به نشانی www.setadiran.irمراجعه کنید.

واحد منتشر کننده: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
دستگاه نظارت: معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
میزان برآورد هزینه: 3.250 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: قدس
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/10/07
تاریخ آغاز: 1396/10/20
تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1397/01/20
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/10/20
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 732