پنجشنبه, 4 بهمن 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری
آدرس الکترونیکی به خدمت:
شرح خدمت:

بازدید میدانی از محل پیشنهادی برداشت مصالح رودخانه‌ای، بررسی‌های فنی و کارشناسی، اعلام موافقت یا عدم موافقت با برداشت مصالح رودخانه‌ای

مدارک مورد نیاز:

مدارک هویتی و مالکیتی، آگهی تأسیس، ثبت شرکت و آگهی روزنامه

مراکز ارائه کننده خدمت:

اداره امور منابع آب شهرستان

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، آئین‌نامه اجرائی نحوه تعیین حدب بستر و حریم رودخانه‌ها،

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

ثبت اسناد و املاک، سازمان صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 6 روز
شرایط خاص خدمت:

استعلام سازمان صنعت و معدن/ درخواست کتبی

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 وصول استعلام یا درخواست کتبی کارشناس مهندسی رودخانه ها در امور آب همزمان با ارائه درخواست و وصول استعلام متقاضی نسبت به تشکیل پرونده اقدام می‌نماید.
2 بازدید میدانی کارشناس مهندسی رودخانه ها در امور آب بازدید میدانی کارشناس مهندسی رودخانه‌ها و تهیه گزارش و بررسی‌های فنی همچنین بررسی عدم مغایرت موضوع خدمت با اصول، قوانین و آئین‌نامه‌های مرتبط با خدمت
3 احراز مدارک هویتی و مالکیتی کارشناس حقوقی امور آب ارسال پرونده به دفتر حقوقی جهت اطمینان از صحت مدارک هویتی و ثبتی متقاضی حقوقی)
4 پاسخگوئی/صدور مجوز مدیر امور آب شهرستان‌ کلیه مدارک و مستندات پرونده برای بررسی نهائی و اعلام نظر (صدور مجوز) برای مدیر امور منابع آب شهرستان ارسال می‌گردد و نهایتاً پاسخ نهائی به متقاضی ارائه می‌شود.
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان اسفراین 37233881-3
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب شیروان 37233881-3
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167