پنجشنبه, 4 بهمن 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری
آدرس الکترونیکی به خدمت:
شرح خدمت:

تقاضای بسته بندی آب برای مصارف شرب براساس دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب به شماره سند 11/د ص م/ ا م مورخ 12/10/83 اقدام می گردد.

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی : اصل شناسنامه به همراه کپی ، اصل کارت ملی به همراه کپی - سند مالکیت
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت

مراکز ارائه کننده خدمت:

اداره امور منابع آب شهرستان، دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب، بخشنامه وزارت نیرو به شماره 13067/10/100 مورخ 82/3/10، نظامنامه آب بسته بندی 83/10/12 شماره سند 11/ د ص م / ا م، آیین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی مصوب

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

استعلام از سازمان علوم پزشکی درخصوص کیفیت آب -  استعلام از سازمان محیط زیست- استعلام از اداره ثبت اسناد و اداره منابع طبیعی جهت احراز مالکیت زمین و آب

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 3 ماه
شرایط خاص خدمت:

-

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 تکمیل فرم تقاضا متصدی تشکیل پرونده در بدو ورود متقاضی با در دست داشتن استعلام می بایست فرم تقاضا را تکمیل نموده و به همراه مدارک خود تحویل امور آب نماید.
2 تکمیل فرم شماره یک متصدی تشکیل پرونده جهت ثبت محضری مشخصات شخصی و امضاء متقاضی جهت جلوگیری از هرگونه سو استفاده فرم شماره یک در محضرخانه ثبت می گردد.
3 پرداخت هزینه کارشناسی کارشناس مالی در امور با توجه به تعرفه هر سال جهت بازدید میدانی میزان هزینه کارشناسی توسط حسابداری امور عنوان و متقاضس می بایست پرداخت نماید و فیش پرداخت آن در پرونده درج گردد.
4 بازدید از زمین کارشناس آب سطحی در امور آب کارشناس آب سطحی از زمین متقاضی با توجه به مستندات ارائه شده بررسی می نماید
5 معرفی نامه وزارت صنایع و معادن کارشناس آب سطحی در امور آب متولی امر در این بخش سازمان صنایع می باشد
6 ارائه مدارک مالکیت زمین استقرار کارخانه و منبع آب کارشناس آب سطحی در امور آب کلیه مدارک مالکیت زمین و محل استقرار و نحوه انتقال آب می بایست در گزارش کاملا مشخص بوده و موقعیت آن اعلام گردد
7 ارائه گواهی سازمان حفاظت محیط زیست کارشناس آب سطحی در امور آب
8 ارائه گواهی تایید کیفیت منبع آب از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی کارشناس آب سطحی در امور آب
9 اخد تعهدات ( عدم اعتراض و مطالبه خسارت در زمان کاهش آبدهی، عدم تغیر در شرایط طبیعی) کارشناس آب سطحی در امور آب با توجه به شرایط منطقه و طبق مقررات قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل مذکور از متقاضی تعهد محضری اخذ می گردد.
10 بررسی مدارک اخذ شده از متقاضی کارشناس آب سطحی در امور با توجه به منبع آبی مورد درخواست کارشناس مربوطه اظهار نظر می نمایند.
11 بررسی حریم کیفی آب طبق دستورالعمل کارشناس کیفیت منابع آب با توجه به پاسخ استعلامات و یازدید منطقه کارشناس کیفی اظهار نظر می نماید.
12 صدور مجوز تخصیص کارشناس تخصیص در ستاد در صورت نداشتن حقابه می بایست با توجه به مساحت زمینی که بعد از دریافت استعلامات و نوع کشت حجم بهره برداری مشخص گردد
13 صدور موافقت اولیه به مدت دو سال مدیر امورآب شهرستان موافقت اولیه جهت اقدامات ساخت و ساز توسط امورآب صادر میگردد.
14 صدور مجوز بهره برداری با نظر کمیته مدیریت منابع آب شرکت مدیر امورآب شهرستان بعد از ارائه مستندات ساخت و تاأیید کارشناس مجوز بهره برداری از منبع آبی صادر می گردد.
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان اسفراین 36235011
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب شیروان 37233881-3
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167