پنجشنبه, 4 بهمن 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
درخواست آزمایش پمپاژ چاههای بهره برداری
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://samab.nkhrw.ir/
شرح خدمت:

انجام آزمایش پمپاژ و صدور پروانه بهره برداری

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی : اصل شناسنامه به همراه کپی ، اصل کارت ملی به همراه کپی - سند مالکیت
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت

مراکز ارائه کننده خدمت:

اداره امور منابع آب شهرستان

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب ، قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه، بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

---

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 12 روز
شرایط خاص خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 تکمیل فرم تقاضانامه متصدی تشکیل پرونده متقاضی نسبت به تکمیل فرم اقدام نماید
2 پرداخت هزینه کارشناس مالی در امور آب واریز هزینه کارشناسی و قرار گرفتن در نوبت کارشناسی
3 بازدید و انجام عملیات آزمایش پمپاژ تکنسین آب زیرزمینی در امور آب بازدید و انجام عملیات آزمایش پمپاژ
4 ارائه گزارش آزمایش پمپاژ توسط متصدی آزمایش پمپاژ تکنسین آب زیرزمینی در امور آب ارائه گزارش آزمایش پمپاژ توسط متصدی آزمایش پمپاژ
5 اظهار نظر کارشناس آب زیرزمینی کارشناس آب زیرزمینی در امور اظهار نظر کارشناس آب زیرزمینی
6 تکمیل فرم کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها متصدی تشکیل پرونده تکمیل فرم کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها
7 طرح و بررسی پرونده در کمیسیون صدور پروانه آبهای زیرزمینی دبیر کمیسیون طرح و بررسی پرونده در کمیسیون صدور پروانه آبهای زیرزمینی
8 صدور پروانه بهره برداری مدیر امور آب شهرستان صدور پروانه بهره برداری
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
بهزاد بهلولی سرپرست امور منابع آب شیروان 36235011
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب شهرستان اسفراین 37233881-3
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167