پنجشنبه, 4 بهمن 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری
آدرس الکترونیکی به خدمت:
شرح خدمت:

بررسی درخواست

مدارک مورد نیاز:
مراکز ارائه کننده خدمت:

معاونت حفاظت و بهره برداری و اداره امور منابع آب شهرستان

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب،

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

---

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 17 روز
شرایط خاص خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب،

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 ارایه شکایت و یا درخواست متصدی تشکیل پرونده شکایت یا درخواست ممکن است به دفتر مدیرعامل یا معاونت حفاظت ارایه و سپس به امور منابع آب ارجاع داده شود.
2 بازدید از چاه کارشناس آب زیرزمینی بازدید از چاه توسط کارشناس آب زیرزمینی
3 بررسی پرونده و تهیه گزارش کارشناس آب زیرزمینی بررسی پرونده و تهیه گزارش توسط کارشناس
4 تهیه پاسخ متقاضی متصدی تشکیل پرونده تهیه پاسخ متقاضی
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
بهزاد بهلولی سرپرست امور منابع آب شیروان 36235011
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب اسفراین 37233881-3
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167