پنجشنبه, 4 بهمن 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
تقاضای تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری
آدرس الکترونیکی به خدمت:
شرح خدمت:

تقاضای بسته بندی آب برای مصارف شرب براساس دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب به شماره سند 11/د ص م/ ا م مورخ 12/10/83 اقدام می گردد.

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی : اصل شناسنامه به همراه کپی ، اصل کارت ملی به همراه کپی - سند مالکیت
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت

مراکز ارائه کننده خدمت:

اداره امور منابع آب شهرستان، دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب، بخشنامه وزارت نیرو به شماره 13067/10/100 مورخ 82/3/10، نظامنامه آب بسته بندی 83/10/12 شماره سند 11/ د ص م / ا م، آیین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی مصوب

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

استعلام از سازمان علوم پزشکی درخصوص کیفیت آب -  استعلام از سازمان محیط زیست- استعلام از اداره ثبت اسناد و اداره منابع طبیعی جهت احراز مالکیت زمین و آب

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 3 روز
شرایط خاص خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 تکمیل فرم تقاضا کارشناس آب سطحی در امور آب در بدو ورود متقاضی با در دست داشتن استعلام می بایست فرم تقاضا را تکمیل نموده و به همراه مدارک خود تحویل امور آب نماید.
2 پرداخت هزینه کارشناسی کارشناس مالی در امور آب پرداخت هزینه کارشناسی توسط متقاضی انجام گردد.
3 پرداخت آب بها کارشناس مالی در امور آب با توجه به حجم بهره برداری و مازاد یا حقابه بر بوده طبق گزارش تعرفه هر سال آب بها اخذ می گردد.
4 تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب مدیر امور آب شهرستان بعد از تکمیل پرونده مجوز به مدت یکسال توسط امورآب صادر می گردد.
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
بهزاد بهلولی سرپرست امور منابع آب شیروان 36235011
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب اسفراین 37233881-3
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167