پنجشنبه, 4 بهمن 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای آبزی پروری
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری
آدرس الکترونیکی به خدمت:
شرح خدمت:

رسیدگی به درخواست تمدید پروانه بهره برداری آب برای پروژه های پرورش آبزیان از رودخانه ها

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی : اصل شناسنامه به همراه کپی ، اصل کارت ملی به همراه کپی - سند مالکیت
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت

مراکز ارائه کننده خدمت:

اداره امور منابع آب شهرستان

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب، بخشنامه وزارت نیرو به شماره 13067/10/100 مورخ 82/3/10  ، قانون آبزی پروری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374، آیین نامه آبزی پروی جمهوری اسلامی ایران، نظامنامه آبزی پروری در رودخانه ابلاغیه شماره 93/140/9046 مورخ 93/5/25، گزارش تعرفه مصوب سال جاری، آیین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی مصوب 1375

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

تأییدیه محیط زیست، استعلام از اداره ثبت اسناد و اداره منابع طبیعی جهت احراز مالکیت زمین و آب ،معرفی نامه از مدیریت شیلات سازمان جهاد کشاورزی ( سازمان نظام مهندسی کشاورزی)

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 3 روز
شرایط خاص خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 تکمیل فرم تقاضا کارشناس آب سطحی در امور آب در بدو ورود متقاضی با در دست داشتن استعلام می بایست فرم تقاضا را تکمیل نموده و به همراه مدارک خود تحویل امور آب نماید.
2 پرداخت هزینه کارشناسی کارشناس مالی در امور آب پرداخت هزینه کارشناسی توسط متقاضی انجام گردد.
3 پرداخت آب بها کارشناس مالی در امور آب با توجه به حجم بهره برداری و مازاد یا حقابه بر بوده طبق گزارش تعرفه هر سال آب بها اخذ می گردد.
4 تمدید پروانه بهره برداری از آب سطحی واحدهای آبزی پروری مدیر امور آب شهرستان بعد از تکمیل پرونده پروانه موقت به مدت یکسال توسط امورآب صادر می گردد.
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
بهزاد بهلولی سرپرست امور منابع آب شیروان 36235011
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب اسفراین 37233881-3
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167