پنجشنبه, 4 بهمن 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://samab.nkhrw.ir/
شرح خدمت:

در خواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی:اصل شناسنامه به همراه کپی،اصل کارت ملی به همراه کپی- سند مالکیت
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت

مراکز ارائه کننده خدمت:

مدیریت منابع آب شهرستانها

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب، قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه، بخش نامه ها، آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان جهاد کشاورزی-اداره منابع طبیعی - اداره ثبت اسناد

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 31 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 تکمیل فرم تقاضانامه متصدی تشکیل پرونده متقاضی نسبت به تکمیل فرم اقدام نماید.
2 پرداخت هزینه کارشناسی کارشناس مالی پرداخت هزینه توسط متقاضی مربوطه.
3 بازدید کارشناس و ارائه گزارش کارشناس آب زیرزمینی کارشناس نسبت به بازدید و تعیین محل حفر چاه اقدام و گزارش آن را ارائه می نماید.
4 بررسی مالکیت محل پیشنهادی حفر چاه و تکمیل مدارک مالکیتی و ارائه گزارش کارشناسان حقوقی منابع آب شهرستان تکمیل مدارک محل پیشنهادی حفر چاه طبق نظر کارشناس حقوقی مدیریت شهرستان ( استعلام از ادارات و نهادهای مربوطه ).
5 تکمیل فرم کمیسیون متصدی تشکیل پرونده متصدی نسبت به تکمیل فرم کمیسیون اقدام نماید.
6 طرح و بررسی پرونده در کمیسیون صدور پروانه ها دبیر کمیسیون- عضو حقوقی و فنی کمیسیون صدور پروانه ها بررسی توسط عضو فنی و حقوقی کمیسیون صدور پروانه ها
7 صدور پروانه چاه به جای قنات یا جاه به جای چاه ( تغییر محل ) مدیر یت شهرستان صدور پروانه چاه به جای قنات یا جاه به جای چاه ( تغییر محل ) و ارائه آن به متقاضی
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
بهزاد بهلولی سرپرست امور منابع آب شهرستان شیروان 36235011
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب شهرستان اسفراین 37233881-3
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167