پنجشنبه, 4 بهمن 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
بررسی درخواست صدور پروانه المثنی
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://samab.nkhrw.ir/
شرح خدمت:

بررسی درخواست صدور پروانه المثنی

مدارک مورد نیاز:

شخاص حقیقی : اصل شناسنامه به همراه کپی ، اصل کارت ملی به همراه کپی - سند مالکیت
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت

مراکز ارائه کننده خدمت:

اداره امور منابع آب شهرستان

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه مصرف بهینه آب

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

اداره ثبت اسناد و اداره منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و صنعت،معدن و تجارت

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 31 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 تکمیل فرم تقاضا متصدی تشکیل پرونده متقاضی نسبت به تکمیل فرم اقدام نماید
2 پرداخت هزینه کارشناسی و بازدید از چاه و تهیه گزارش کارشناس آب زیرزمینی در امور آب پس از پرداخت هزینه،کارشناس آب زیرزمینی از زمین متقاضی با توجه به مستندات ارائه شده بررسی می نماید
3 استعلام از ثبت اسناد و اداره منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و صنعت،معدن و تجارت وانجام آزمایش آب متصدی تشکیل پرونده انجام استعلام از دستگاههای مرتبط
4 تکمیل فرم کمیسیون متصدی تشکیل پرونده متصدی نسبت به تکمیل فرم کمیسیون اقدام می نماید
5 طرح و بررسی پرونده در کمیسیون صدور پروانه آبهای زیرزمینی اعضاء کمیسیون بررسی پرونده در جلسه کمیسیون
6 صدور پروانه مجدد مدیر امور آب شهرستان صدور پروانه مجدد
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167
بهزاد بهلولی سرپرست امور منابع آب شهرستان شیروان 36235011
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب شهرستان اسفراین 37233881-3