پنجشنبه, 4 بهمن 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری
آدرس الکترونیکی به خدمت:
شرح خدمت:

تعهد نامه انسداد چاه تغییر محل به منظور صدور مجوز حفر چاه تغییر محل

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی:اصل شناسنامه به همراه کپی،اصل کارت ملی به همراه کپی- سند مالکیت
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت

مراکز ارائه کننده خدمت:

مدیریت منابع آب شهرستانها

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب، قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه، بخش نامه ها، آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

-

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 7 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 تکمیل فرم تقاضانامه متصدی تشکیل پرونده متقاضی نسبت به تکمیل فرم اقدام نماید.
2 بررسی درخواست نصب تجهیزات کارشناس آب زیرزمینی کارشناس از محل حفرچاه تغییر محل بازدید و نسبت به ارائه گزارش جهت صدور مجوز نصب تجهیزات و انسداد چاه تغییر محل اقدام می نماید.
3 اخذ تعهد نامه انسداد چاه تغییر محل کارشناس حقوقی / مامور ماده 30 از مالک تعهد نامه انسداد چاه تغییر محل یافته پس از بهره برداری از چاه جدید، اخذ می گردد.
4 موافقت با بررسی در خواست متقاضی مدیریت شهرستان پس از اخذ تعهدات لازم درخواست متقاضی بررسی می گردد.
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
بهزاد بهلولی سرپرست امور منابع آب شهرستان شیروان 36235011
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب شهرستان اسفراین 37233881-3
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167