پنجشنبه, 4 بهمن 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
بررسی درخواست برقی کردن چاه
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری
آدرس الکترونیکی به خدمت:
شرح خدمت:

بررسی در خواست برقی کردن چاه

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی:اصل شناسنامه به همراه کپی،اصل کارت ملی به همراه کپی- سند مالکیت- پروانه بهره برداری
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت- پروانه بهره برداری

مراکز ارائه کننده خدمت:

مدیریت منابع آب شهرستانها

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب، قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه، بخش نامه ها، آیین نامه ها و         دستور العمل های مربوطه

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

شرکت توزیع برق

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 3 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 تکمیل فرم تقاضانامه متصدی تشکیل پرونده متقاضی نسبت به تکمیل فرم اقدام نماید.
2 پرداخت هزینه کارشناسی کارشناس مالی پرداخت هزینه توسط متقاضی مربوطه.
3 بازدید کارشناسی و ارائه گزارش کار شناس آب زیر زمینی بررسی منصوبات و آبدهی چاه و بررسی وضعیت پرونده چاه (بایستی چاه دارای پروانه بهره برداری معتبر باشد. )
4 معرفی به شرکت توزیع برق و شرکت کنتور ساز مدیریت منابع آب شهرستان معرفی متقاضی به شرکت توزیع برق و شرکت کنتور ساز جهت برقی نمودن چاه و نصب کنتور
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
بهزاد بهلولی سرپرست امور منابع آب شهرستان شیروان 36235011
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب شهرستان اسفراین 37233881-3
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167