پنجشنبه, 4 بهمن 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری
آدرس الکترونیکی به خدمت:
شرح خدمت:

در خواست تغییر مساحت اراضی سطح زیر کشت و اصلاح پروانه بهره برداری

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی:اصل شناسنامه به همراه کپی،اصل کارت ملی به همراه کپی- سند مالکیت
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت

مراکز ارائه کننده خدمت:

مدیریت منابع آب شهرستانها

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب، قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه، بخش نامه ها، آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 27 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 تکمیل فرم تقاضانامه متصدی تشکیل پرونده متقاضی نسبت به تکمیل فرم اقدام نماید.
2 پرداخت هزینه کارشناسی کارشناس مالی پرداخت هزینه توسط متقاضی مربوطه
3 بازدید کارشناس و ارائه گزارش کارشناس آب زیرزمینی کارشناس نسبت به بازدید از محل چاه و اراضی تحت شرب اقدام و گزارش آن را ارائه می نماید.
4 بررسی مالکیت چاه و اراضی تحت شرب و تکمیل مدارک مالکیتی و ارائه گزارش کارشناس حقوقی تکمیل مدارک مالکیت چاه و اراضی تحت شرب طبق نظر کارشناس حقوقی شهرستان ( استعلام از ادارات و نهادهای مربوطه )..
5 تکمیل فرم کمیسیون متصدی تشکیل پروند متصدی نسبت به تکمیل فرم کمیسیون اقدام نماید.
6 طرح و بررسی پرونده در کمیسیون صدور پروانه ها دبیر کمیسیون- عضو حقوقی کمیسیون صدور پروانه ها بررسی توسط عضو حقوقی کمیسیون صدور پروانه ها
7 صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری مدیریت شهرستان صدور اصلاحیه ( تغییر مساحت اراضی ) پروانه بهره برداری.
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب شهرستان اسفراین 37233881-3
بهزاد بهلولی سرپرست امور منابع آب شهرستان شیروان 36235011