پنجشنبه, 4 بهمن 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
بررسی درخواست تغییر نامه پروانه بهره برداری (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری)
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری
آدرس الکترونیکی به خدمت:
شرح خدمت:

در خواست تغییر نام پروانه بهره برداری از چاه

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی:اصل شناسنامه به همراه کپی،اصل کارت ملی به همراه کپی- سند مالکیت
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت

مراکز ارائه کننده خدمت:

مدیریت منابع آب شهرستانها

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب، قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه، بخش نامه ها، آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان جهاد کشاورزی-اداره منابع طبیعی اداره ثبت اسناد

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 21 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 تکمیل فرم تقاضانامه متصدی تشکیل پرونده متقاضی نسبت به تکمیل فرم اقدام نماید.
2 پرداخت هزینه کارشناس مالی پرداخت هزینه توسط متقاضی مربوطه.
3 بررسی مالکیت چاه و تکمیل مدارک مالکیتی و ارائه گزارش کارشناسان حقوقی مدیریت منابع آب شهرستان تکمیل مدارک مالکیت چاه طبق نظر کارشناس حقوقی شهرستان ( استعلام از ادارات و نهادهای مربوطه ).
4 تکمیل فرم کمیسیون متصدی تشکیل پروند متصدی نسبت به تکمیل فرم کمیسیون اقدام نماید.
5 طرح و بررسی پرونده در کمیسیون صدور پروانه ها دبیر کمیسیون- عضو حقوقی کمیسیون صدور پروانه ها بررسی توسط عضو حقوقی کمیسیون صدور پروانه ها
6 صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری مدیریت شهرستان صدور اصلاحیه ( تغییر نام ) پروانه بهره برداری.
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
بهزاد بهلولی سرپرست امور منابع آب شهرستان شیروان 36235011
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب شهرستان اسفراین 37233881-3
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167