پنجشنبه, 4 بهمن 1397

 

 

سوال: 

 وظایف کمیته مدیریت منابع آب چیست؟

پاسخ:

مطابق با ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب، تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد، منحصرا با وزارت نیرو است. با این هدف، دستورالعمل اجرایی نظام تخصیص آب توسط وزارت نیرو تهیه و به شرکت های آب منطقه ای ابلاغ شده است. بر اساس این دستور العمل، کمیته ای با عنوان  مدیریت منابع آب و اعضایی که بطور مستقیم توسط وزارت نیرو تعیین شده اند، در شرکت های آب منطقه ای تشکیل شده است.

اصلی ترین وظیفه این کمیته، عملیاتی نمودن راهبردهای اعلام شده از سوی کمیسیون تخصیص آب و پیشنهاد میزان آب قابل تخصیص از منابع آب عمومی به مصارف گوناگون در حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی مرتبط در چارچوب دستورالعملهای ذیربط می باشد.