پنجشنبه, 4 بهمن 1397

 

 

سوال: 

 ساعت آغاز و پایان وقت اداری شرکت چه زمانی است؟

پاسخ:

شما می توانید برای انجام امور ، طرح دیدگاه ها و ارائه شکایات در اوقات اداری شرکت که به شرح زیر نوشده است به شرکت مراجعه کنید:

- روزهای عادی از ساعت 7:15 تا ساعت 14:15

- روزهای پنج شنبه از ساعت 7:15 تا ساعت 13:15