پنجشنبه, 4 بهمن 1397

 

 

سوال: 

  نحوه تخصیص آب در بخشهای کشاورزی ، شرب و صنعت در دشتهای ممنوعه چگونه میباشد؟

پاسخ:

متقاضیان حفر چاه جدید با ارائه اصل سند مالکیت می توانند در نوبت تخصیص آب کشاورزی قرار گیرند تا در صورت وجود تخصیص و حسب اولویت به درخواست آنها رسیدگی شود و متقاضیانی که درخواست حفر چاههای صنعتی دارند با ارائه جواز با پروانه تاسیس و سایر مدارک از ارگانها و سازمانهای صادر کننده در نوبت تخصیص آب صنعتی قرار می گیرند.