پنجشنبه, 4 بهمن 1397

 

 

سوال: 

  افرادی که دارای چاه بدون پروانه می باشند باید چگونه عمل نمایند؟

پاسخ:

کسانی که دارای چاه بدون مجوز ( پروانه بهره برداری ) هستند می بایست در اسرع وقت نسبت به پر نمودن آن اقدام نمایند. در غیر اینصورت توسط مراجع ذیصلاح اقدام قانونی نسبت به آنها صورت خواهد پذیرفت.