سه‌شنبه, 1 آبان 1397

   تحصیلات (دانشگاهی):

مقطع/ سطح

رشته/ گرایش

   
 

 پیشینه مدیریتی :

سوابق مدیریتی

نام دستگاه

عنوان پست مدیریتی

مدت

سال شروع

سال خاتمه

در بخش آب آب منطقه ای خراسان شمالی مدیر دفتر طرح های توسعه منابع آب      
آب منطقه ای خراسان شمالی معاون طرح و توسعه   93 تاکنون

شرح وظایف :

 • بکارگیری و هدایت کلیه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی در مطالعه و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب به منظور دسترسی به اهداف و برنامه ها در چارچوب سیاست‌ها و اولویت‌های تعیین شده.
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر کلیه مراحل مطالعه و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب با هماهنگی واحدهای ذیربط.
 • نظارت بر حسن اجرای طرح‌های عمرانی و قراردادهای در دست اجرا و کنترل پیشرفت عملیات با توجه به برنامه‌های از پیش تعیین شده.
 • برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر تعیین مشخصات و سیمای طرحها و ارزیابی زمینه های جلب مشارکت تشکلهای مردمی در سرمایه گذاری‌ها.
 • نظارت بر مطالعات و بررسی‌های زیست محیطی، مطالعات اجتماعی و تدوین نظامهای بهره برداری و مستند سازی طرح‌های عمرانی در کلیه مراحل مطا لعه و اجرای طرح.
 • ارائه خدمات مشورتی و پشتیبانی‌های تخصصی به مجریان طرحها با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در ارتباط با فعالیت‌های محوله.
 • اعلام برنامه‌های مطالعاتی و اجرائی و مشخصات فنی و احجام عملیات مورد نظر طرح‌های عمرانی به معاونت برنامه‌ریزی شرکت.
 • نظارت بر مبادله موافقت نامه‌های عمرانی و پیگیری موافقت نامه‌های عمرانی و تخصیص بودجه و انجام هماهنگی‌های لازم.
 • همکاری با دفتر برنامه‌ریزی آب در تهیه و تنظیم برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و پیش بینی برنامه‌های زمانی مطالعات و عملیات اجرائی طرح‌های عمرانی.
 • بررسی، پیشنهاد واتخاذ روش‌های مناسب در انتخاب مشاوران و پیمانکاران واجد شرایط، تعیین صلاحیت و انتخاب مجری، تهیه شرح خدمات، بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت‌های موقت و قطعی، امور اعتباری ، تشکیل کمیته‌های تخصصی ، در مراحل مطالعه و اجرا و مراحل مختلف طرح با رعایت قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های موضوعه.
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی با معاونت بهره‌برداری در طول دوره تضمین و تحویل موقت و انجام هماهنگی‌های لازم به منظور بهره‌برداری بهینه از طرح‌های عمرانی.
 • تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی ادواری و سایر گزارشات مدیریتی از وضعیت طرح‌های عمرانی و ارائه پیشنهادات ضروری به مقام مافوق.
 • هماهنگی و نظارت در استقرار بانک اطلاعاتی طرح‌های عمرانی به منظور دسترسی سریع  به آمار و اطلاعات و تهیه گزارشات تلفیقی و مدیریتی.
 • انجام مطالعات و اجرای سیستم‌های دفاع غیر عامل برای طرحهای منابع آب.
 • نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای مهندسی رودخانه، ساماندهی سواحل دریاها و دریاچه‌ها و تغذیه مصنوعی.
 • بررسی و پیشنهاد روشهای جدید نظام فنی و اجرایی صنعت آب.
 • انجام مطالعات میراث فرهنگی.
 • تشکیل کمیته فنی شرکت و بررسی طرحهای مطالعاتی با اخذ مجوز از مقامهای مربوطه.
 • کنترل و نظارت بر واحدهای تابعه در تمام مراحل مطالعه و اجرای طرحهای توسعه منابع آب و مهندسی رودخانه و سواحل.
 • بررسی روشهای انجام کار و پیشنهاد روشهای مناسب‌تر براساس قانون افزایش بهره‌وری در تمام فعالیتهای ذیربط اعم از نیروی انسانی و نوع اجرای کار پیمانی و مشاوره‌ای.
 • انجام سایر وظایف محوله.بازدید:4844
آخرین به روزرسانی: 1395/02/22