پنجشنبه, 4 بهمن 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://samab.nkhrw.ir/
شرح خدمت:

صدور مجوز برداشت آب از رودخانه توسط موتور تلمبه

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی : اصل شناسنامه به همراه کپی ، اصل کارت ملی به همراه کپی - سند مالکیت
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت

مراکز ارائه کننده خدمت:

اداره امور منابع آب شهرستان

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب، گزارش تعرفه مصوب سال جاری،قانون توزیع عادلانه آب، بخشنامه وزارت نیرو به شماره 13067/10/100 مورخ 82/3/10 ، آیین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی مصوب 1375

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

در صورت نیاز استعلام از اداره ثبت اسناد و اداره ثبت احوال، جهاد کشاورزی، امور اراضی، منابع طبیعی، نظام مهندسی

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 3 ماه
شرایط خاص خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 تکمیل فرم تقاضا متصدی تشکیل پرونده در بدو ورود متقاضی با در دست داشتن استعلام می بایست فرم تقاضا را تکمیل نموده و به همراه مدارک خود تحویل امور آب نماید.
2 تکمیل فرم شماره یک متصدی تشکیل پرونده جهت ثبت محضری مشخصات شخصی و امضاء متقاضی جهت جلوگیری از هرگونه سو استفاده فرم شماره یک در محضرخانه ثبت می گردد.
3 پرداخت هزینه کارشناسی کارشناس مالی در امور آب با توجه به تعرفه هر سال جهت بازدید میدانی میزان هزینه کارشناسی توسط حسابداری امور عنوان و متقاضس می بایست پرداخت نماید و فیش پرداخت آن در پرونده درج گردد.
4 بازدید از زمین کارشناس آب سطحی در امور آب کارشناس آب سطحی از زمین متقاضی با توجه به مستندات ارائه شده بررسی می نماید
5 بررسی حقابه بر یا مازاد بر بودن کارشناس آب سطحی در امور آب طی بررسی و بازدید صورت گرفته وضعیت حقابه بری و یا مازادبری زمین مشخص می گردد
6 بررسی تخصیص کارشناس تخصیص در امور آب تکمیل پرونده و ارسال به کمیته مدیریت منابع آب و قرار گیری در نوبت و پس از فرارسیدن موعدمقرر تشکیل جلسه و بررسی پرونده
7 صدور مجوز تخصیص کارشناس آب سطحی در ستاد در صورت نداشتن حقابه می بایست با توجه به مساحت زمینی که بعد از دریافت استعلامات و نوع کشت حجم بهره برداری مشخص گردد
8 استعلام از ثبت ، منابع طبیعی درخصوص مساحت اراضی و ملی یا مستثنیات بودن متصدی تشکیل پرونده جهت تأیید سطح زیر کشت و ملی یا مستثنیات از منابع طبیعی و اداره ثبت استعلام می گردد
9 اخذ تعهد محضری کارشناس حقوقی در امور آب با توجه به شرایط منطقه و طبق مقررات قانون توزیع عادلانه آب از متقاضی تعهد محضری اخذ می گردد.
10 بررسی مدارک حقوقی کارشناس حقوقی در امور آب کارشناس حقوقی مستقر در امور آب کلیه مدارک زمین و مشخصات را کنترل نموده و چک لیست حقوقی تهیه می نماید.
11 تکمیل فرم کمیسیون متصدی تشکیل پرونده متصدی نسبت به تکمیل فرم کمیسیون اقدام می نماید
12 طرح و بررسی پرونده در کمیسیون صدور پروانه آبهای سطحی اعضاء کمیسیون بعد از تکمیل کلیه مراحل پرونده به کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها ارسال می گردد.
13 صدور پیش پروانه متصدی تشکیل پرونده در ستاد بعد از موافقت کمیسیون پیش پروانه جهت نصب کنتور با مهلت بیست روز صادر می گردد.
14 تأیید نصب کنتور مدیر امور آب شهرستان متقاضی بعد از نصب کنتور به امور اعلام نموده و کارشناس آب سطحی یا کنتور جهت تأیید و پلمپ از زمین بازدید می نماید.
15 پرداخت آب بها کارشناس مالی در امور آب با توجه به حجم بهره برداری و مازاد یا حقابه بر بوده طبق گزارش تعرفه هر سال آب بها اخذ می گردد.
16 صدور پروانه نصب موتور تلمیه مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب بعد از تکمیل پرونده پروانه موقت به مدت یکسال توسط دفتر حفاظت صادر می گردد.
17 امضاء نهایی پروانه نصب موتور تلمبه مدیر امور آب شهرستان امضاء نهایی پروانه نصب موتور تلمیه
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
بهزاد بهلولی سرپرست امور منابع آب شهرستان اسفراین 36235011
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب شیروان 37233881-3
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167