پنجشنبه, 4 بهمن 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری
آدرس الکترونیکی به خدمت:
شرح خدمت:

پاسخ به نامه سازمان جهاد کشاورزی درخصوص معرفی متقاضیان جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی : اصل شناسنامه به همراه کپی ، اصل کارت ملی به همراه کپی - سند مالکیت
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت

مراکز ارائه کننده خدمت:

اداره امور منابع آب شهرستان

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

گزارش تعرفه مصوب سال جاری،قانون توزیع عادلانه آب، بخشنامه وزارت نیرو به شماره 13067/10/100 مورخ 82/3/10 ، آیین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی مصوب 1375

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

استعلام از اداره ثبت اسناد و اداره منابع طبیعی جهت احراز مالکیت زمین و آب

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 1 ماه
شرایط خاص خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 تکمیل فرم تقاضا کارشناس آب سطحی/زیرزمینی در امور آب در بدو ورود متقاضی با در دست داشتن استعلام می بایست فرم تقاضا را تکمیل نموده و به همراه مدارک خود تحویل امور آب نماید.
2 تکمیل فرم شماره یک کارشناس آب سطحی/زیرزمینی در امور آب جهت ثبت محضری مشخصات شخصی و امضاء متقاضی جهت جلوگیری از هرگونه سو استفاده فرم شماره یک در محضرخانه ثبت می گردد.
3 پرداخت هزینه کارشناسی کارشناس مالی در امورآب با توجه به تعرفه هر سال جهت بازدید میدانی میزان هزینه کارشناسی توسط حسابداری امور عنوان و متقاضس می بایست پرداخت نماید و فیش پرداخت آن در پرونده درج گردد.
4 بازدید از زمین کارشناس آب سطحی/زیرزمینی در امور آب کارشناس آب سطحی از زمین متقاضی با توجه به مستندات ارائه شده بررسی می نماید
5 بررسی حقابه بر یا مازاد بر بودن کارشناس آب سطحی در امور آب طی بررسی و بازدید صورت گرفته وضعیت حقابه بری و یا مازادبری زمین مشخص می گردد
6 استعلام از ثبت ، منابع طبیعی درخصوص مساحت اراضی و ملی یا مستثنیات بودن کارشناس آب سطحی/زیرزمینی در امور آب جهت تأیید سطح زیر کشت و ملی یا مستثنیات از منابع طبیعی و اداره ثبت استعلام می گردد
7 اخذ تعهد محضری کارشناس آب سطحی/زیرزمینی در امور آب با توجه به شرایط منطقه و طبق مقررات قانون توزیع عادلانه آب از متقاضی تعهد محضری اخذ می گردد.
8 تکمیل پرونده به لحاظ مالکیت کارشناس حقوقی در امور آب کارشناس حقوقی مستقر در امور آب کلیه مدارک زمین و مشخصات را کنترل نموده و چک لیست حقوقی تهیه می نماید.
9 تکمیل فرم کمیسیون متصدی تشکیل پرونده متصدی نسبت به تکمیل فرم کمیسیون اقدام می نماید
10 طرح و بررسی پرونده در کمیسیون صدور پروانه آبهای سطحی/زیرزمینی اعضاء کمیسیون بعد از تکمیل کلیه مراحل پرونده به کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها ارسال می گردد.
11 ارسال پاسخ استعلام به سازمان جهاد کشاورزی مدیر امور آب شهرستان ارسال پاسخ استعلام به سازمان مربوطه
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
بهزاد بهلولی سرپرست امور منابع آب شیروان 36235011
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب اسفراین 3-37233881
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان مانه و سملقان 32922167