یکشنبه, 10 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هرهفته_الف_ب_ایران
خدمات بخش مدیریت آب در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
سد شیرن دره
سد شیروان

مقایسه بارندگی تجمعی بیست و سوم آذرماه سال آبی جاری نسبت به سال آبی  گذشته و متوسط درازمدت


 

ردیف

نام ایستگاه

بارندگی 24 ساعته گذشته
*

 بارندگی تجمعی تا تاریخ یاد شده
 98-99

 بارندگی تجمعی تا تاریخ یاد شده
 97-98

 بارندگی تجمعی  دراز مدت  تا تاریخ یاد شده

افزایش یا کاهش بارندگی

افزایش یا کاهش بارندگی

بارندگی در شب
گذشته

 نسبت به سال آبی  
97-98

نسبت به درازمدت

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

مقدار

درصد

مقدار

درصد

1

بجنورد

0.0

36.4

50.5

45.5

-14.1

-27.9

-9.1

-20.0

0.0

2

شیروان

0.0

30.8

64.4

48.8

-33.6

-52.2

-18.0

-36.8

0.0

3

سد اسفراین

0.0

44.0

114.0

53.2

-70.0

-61.4

-9.2

-17.4

0.0

4

سنخواست

0.0

37.8

39.7

37.8

-1.9

-4.8

0.0

-0.1

0.0

5

اسفراین

0.0

24.6

71.7

46.3

-47.1

-65.7

-21.7

-46.8

0.0

6

جاجرم

0.0

45.5

22.0

22.4

23.5

106.8

23.1

103.2

0.0

7

فاروج

0.0

33.7

75.2

51.3

-41.5

-55.2

-17.6

-34.3

0.0

8

آشخانه

0.0

43.1

45.9

59.7

-2.8

-6.1

-16.6

-27.9

0.0

متوسط ایستگاهها

0.00

37.0

60.4

45.6

-23.4

-38.8

-8.6

-18.9

0.00